หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรและสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy

PLOs Outcome Statement Specific LO Generic LO Level Type

1

 มีคุณธรรม และจริยธรรม

/

1.1 ตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต

1.2 แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย

1.3 ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการอย่างมีจิตสำนึก

1.4 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ

 
U

U

U

U

AR

AR

AR

AR
2

มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ

/
     2.1 ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม

2.2 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำ

AP

AP

AR

AR

   3   

ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  

/  AP
 
 K

3.1 เลือกใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

3.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ถอดความบทความภาษาต่างประเทศทางคณิตศาสตร์ได้

AP

AP

U

K

S

K
 
   4   

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางคณิตศาสตร์


 /

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์และ
      สถิติ

4.2 เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

4.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูล

4.4 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการคำนวณ

4.5 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทาง
      คณิตศาสตร์และสถิติได้อย่างถูกต้อง

AP

 

AN

AP

AP

AP

K

 

K

K, S

K, S

K, S

  5   

นำวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาทางด้านการเกษตรหรือด้านอื่น ๆ

 /
     

5.1 ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างมีระเบียบแบบแผนตามหลักการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2 ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์

5.3 ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย หรือด้านวิทยาการข้อมูลอุตสาหกรรมเกษตร

5.4 ใช้ประโยชน์จากการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านคณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย หรือด้านวิทยาการข้อมูลอุตสาหกรรมเกษตร

  

  AP

  AP

  AP

 
  AP


K,S 

K,S 

K

K, AR

Bloom's Taxonomy:           R = Remembering, U = Understanding, AP = Applying

                                       AN = Analyzing, E = Evaluating, C = Creating

Type:                     K=Knowledge, S=Skill, AR=Application and Responsibility
ปรับปรุงข้อมูล 25/2/2565 12:18:44
, จำนวนการเข้าดู 1426