หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรและสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy

PLOs Outcome Statement Specific LO Generic LO Level

  1   

มีคุณธรรม จริยธรรมใน จรรยาบรรณในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

 / U
  2   

มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

  /
U
   3   

มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ

  /

 A 
  4   

สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 /

 E

  5   

สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์

 /

 A

  6  

นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

/   A
   7   

มีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี

  / U
   8   

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

 /
U
  9 
 
สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม /

A

10 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม
/


A


11 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจำเป็น / E

                                                            Bloom's Taxonomy:  U = Remembering/Understanding, A = Applying/Analyzing
                                                                                          E = Evaluating/Creating
ปรับปรุงข้อมูล 30/9/2564 17:54:23
, จำนวนการเข้าดู 0