หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

  ***เลือก 2 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

ศท 021

GE 021

สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Social Sciences in Everyday Life

3

(3–0–6)

---------------------------------------------------------

ศท 022

GE 022

อารยธรรมโลก

World Civilization

3

(3–0–6)

---------------------------------------------------------

ศท 104

GE 104

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม

Man and Environment

3

(3–0–6)

---------------------------------------------------------

ศท 302

GE 302

สังคมและวัฒนธรรมไทย

Thai Society and Culture

  3

(3–0–6)

---------------------------------------------------------

กช 321

CM 321

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

Sufficiency Economy and Sustainable Development

3

(2–2–5)

---------------------------------------------------------

ศศ 101

EC 101 

เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ

Economics in Daily Life and Operations

3

(3–0–6)

---------------------------------------------------------

ปรับปรุงข้อมูล 1/5/2561 19:48:07
, จำนวนการเข้าดู 224