หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

  ***เลือก 2 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

ศท 011

GE 011

มนุษย์กับความงามทางศิลปะ

Man and Arts Appreciation

3

(3–0–6)

---------------------------------------------------------

ศท 012

GE 012

จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์

Psychology and Human Behavior

3

(3–0–6)

---------------------------------------------------------

ศท 013

GE 013

สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต

Health for life

3

(2–2–5)

---------------------------------------------------------

ศท 180

GE 180

ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์

Art and Creative Thinking

  3

(1–4–4)

---------------------------------------------------------

ศท 304

GE 304

ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน

Liberal Arts of Intellectuals

3

(2–2–5)

---------------------------------------------------------

ศท 305

GE 305 

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา

History and Development of Lanna

3

(3–0–6)

---------------------------------------------------------


ปรับปรุงข้อมูล 1/5/2561 19:54:33
, จำนวนการเข้าดู 204