หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

 

 

 

ศท 031

GE 031

การใช้ภาษาไทย

Thai Language Usage

3

(2-2-5)

---------------------------------------------------------

ศท 141

GE 141

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

Fundamental English 1

3

(2-2-5)

---------------------------------------------------------

ศท 142

GE 142

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

Fundamental English 2

3

(2-2-5)

---------------------------------------------------------

ศท 241

GE 241

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

English for Science and Technology 1

  3

(2-2-5)

---------------------------------------------------------


ปรับปรุงข้อมูล 31/5/2561 14:24:44
, จำนวนการเข้าดู 181