หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

ผษ 101

AP 101

เกษตรเพื่อชีวิต

Agriculture for Life

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

 

  ***เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

---------------------------------------------------------

ศท 014

GE 014

การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา

Information Searching for Academic Study

3

(5-2-2)

---------------------------------------------------------

วท 101

SC 101

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

Science for Life

3

(2-2-5)

---------------------------------------------------------

วท 102

SC 102

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Development of Science and Technology

  3

(2-2-5)

---------------------------------------------------------

วอ 101

EI 101

วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

Basic Engineering in Daily Life

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

วอ 102

EI 102

นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา

General Aspects of Food and Drug

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

พง 100

RE 100

พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน

Energy for Daily Life

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------


ปรับปรุงข้อมูล 31/5/2561 14:26:29
, จำนวนการเข้าดู 261