หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

กลุ่มวิชาแกน

27

หน่วยกิต

 

  

 

 

คม 105

CH 105

เคมีพื้นฐาน

Chemistry

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คม 106

CH 106

ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน

Fundamental Chemistry Laboratory

1

(0-3-1)

---------------------------------------------------------

ชว 101

BI 101

หลักชีววิทยา

Principles of Biology

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

ชว 102

BI 102

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

Principles of Biology Laboratory

  1

(0-3-1)

---------------------------------------------------------

ฟส 109

PH 109

ฟิสิกส์เบื้องต้น

Basics Physics

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

ฟส 110

PH 110

ปฎิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น

Basics Physics Laboratory

 1

(0-3-2)

---------------------------------------------------------

คศ 131

MA 131

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

Calculus for Science 1

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 132

MA 132

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2

 Calculus for Science 2

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 238

MA 238

แคลคูลัสขั้นสูง

Advanced Calculus 

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คพ 216

CS 216

เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computers programming Techniques

  3

(2-3-5)

---------------------------------------------------------

ศป 241

LR 241

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1

English Language Practice 1

  1

(0-2-1)

---------------------------------------------------------

ศป 242

LR 242

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2

English Language Practice 2

  1

(0-2-1)

---------------------------------------------------------

ศป 243

LR 243

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3

English Language Practice 3

  1

(0-2-1)

---------------------------------------------------------


ปรับปรุงข้อมูล 31/5/2561 13:29:48
, จำนวนการเข้าดู 325