หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

กลุ่มวิชาบังคับ

34

หน่วยกิต

คศ 211

MA 211

หลักการคณิตศาสตร์

Principles of Mathematics

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 221

MA 221

พีชคณิตเชิงเส้น 1

Linear Algebra 1

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 251

MA 251

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1

Numerical Analysis 1

4

(3-3-7)

---------------------------------------------------------

คศ 261

MA 261

สมการเชิงอนุพันธ์

Differential Equations

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 324

MA 324

พีชคณิตนามธรรม

Abstract  Algebra

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 334

MA 334

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

Mathematical  Analysis

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 335

MA 335

ตัวแปรเชิงซ้อน

Complex Variable 

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 491

MA 491

สัมมนา

Seminar

  1

(0-2-1)

---------------------------------------------------------

คศ 492

MA 492

โครงงาน

Project

  2

(0-6-3)

---------------------------------------------------------

สต 205

ST 205

 ความน่าจะเป็นและสถิติ

  Probability and Statistics

  3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------
***และ เลือก 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
---------------------------------------------------------

วท 497

SC 497

สหกิจศึกษา

Co-operative Education 

  6

(ปฎิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)

---------------------------------------------------------

วท 498

SC 498

การเรียนรู้อิสระ

Independent Study 

  6

(ปฎิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)

---------------------------------------------------------

วท 499

SC 499

การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ

Overseas Study, Training or Internship 

  6

(ปฎิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)

---------------------------------------------------------

หมายเหตุ :

รายวิชา คศ 491 สัมมนา มีการประเมินผลเป็น S หรือ U


ปรับปรุงข้อมูล 1/5/2561 21:11:34
, จำนวนการเข้าดู 280