หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก

33

หน่วยกิต

 

  ***เลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้

ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

 

 

-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์
---------------------------------------------------------

คศ 212

MA 212

ทฤษฎีเซต

Set Theory

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 223

MA 223

ทฤษฎีจำนวน

Number Theory

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 313

MA 313

ปริภูมิอิงระยะทาง

Metric Space

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 322

MA 322

พีชคณิตเชิงเส้น 2

Linear Algebra 2

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 326

MA 326

ทฤษฎีกรุป

Group Theory

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 327

MA 327

ทฤษฎีกึ่งกรุป

Semigroup Theory

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 414

MA 414

ทอพอโลยี

Topology

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 425

MA 425

ริงค์และฟิลด์

Rings and Fields

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 436

MA 436

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันเบื้องต้น

Introduction to Functional Analysis

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 437

MA 437

ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์เบื้องต้น

Introduction to Fixed Point Theory and Applications

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 441

MA 441

ทฤษฎีกรุปเชิงการจัดเบื้องต้น

Introduction to Combinatorial group Theory

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 493

MA 493

การศึกษาหัวข้อสนใจ

Selected Topics

3

(2-3-5)

---------------------------------------------------------
-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
---------------------------------------------------------

คศ 252

MA 252

การเขียนโปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์

Mathematical Computing and Programming

3

(2-3-5)

---------------------------------------------------------

คศ 264

MA 264

คณิตศาสตร์การเงิน

Financial Mathematics

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 265

MA 265

คณิตศาสตร์ประกันชีวิต

Mathematics of Life Insurance

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 281

MA 281

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

Discrete Mathematics 

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 353

MA 353

คณิตศาสตร์เชิงการคำนวณเบื้องต้น

Introduction to Computational Mathematics

3

(2-3-5)

---------------------------------------------------------

คศ 362

MA 362

การโปรแกรมเชิงเส้น

Linear programming

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 363

MA 363

ตัวแบบทางคณิตศาสตร์

Mathematical Modelling

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 366

MA 366

การหาค่าเหมาะที่สุด

Optimization

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 369

MA 369

การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์

Fourier Transformation and its Applications

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 442

MA 442

ทฤษฎีเซตวิภัชนัยเบื้องต้น

Introduction to Fuzzy Set Theory

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 454

MA 454

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2

Numerical Analysis 2

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 467

MA 467

คณิตศาสตร์เชิงชีววิทยา

Biological Mathematics

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

คศ 468

MA 468

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

Partial Differential Equations

3

(3-0-6)

---------------------------------------------------------

และเลือกอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หรือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ยังไม่ได้เลือก

และ/หรือรายวิชาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิชาแกน และ/หรือวิชาเอกของหลักสูตรสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์


ปรับปรุงข้อมูล 31/5/2561 14:31:32
, จำนวนการเข้าดู 381