สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo University

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีการบริการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา พ.ศ. 2546 ปัจุบันเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เริ่มใช้หลักสูตรฯนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565

                                           ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะ  วิทยาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                  Bachelor of Science Program in Mathematics
ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) : วท.บ. (คณิตศาสตร์)

                 Bachelor of Science (Mathematics) : B.Sc. (Mathematics)
วิชาเอก/วิชาโท  -

                                            จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

ปรัชญา

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

“จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทำงานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”

(ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดหนังสือที่ อว 68.1.1.2/ว142 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563)

ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักการที่สำคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ด้านการเงินและการประกันภัย และด้านวิทยาการข้อมูลอุตสาหกรรมเกษตร

รวมทั้งมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มกำลังคนสนับสนุนในการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเษตร

วิสัยทัศน์

                   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการอธิบายศาสตร์อื่น ๆ

โดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่อ้างอิงบนหลักการของเหตุผล จึงถือว่าคณิตศาสตร์เป็นภาษาของทุกสาขาวิชาและที่สำคัญ

ในปัจจุบันประเทศกำลังมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อให้ประเทศมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาประเทศอื่น

จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันประเทศยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้อยู่มาก จนถือว่าสาขาคณิตศาสตร์เป็นสาขาขาดแคลนอีกสาขาหนึ่ง

ดังนั้นเพื่อสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนาประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงได้จัดทำหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ขึ้น

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

          ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และมีระบบการคิดที่เป็นระบบ มีหลักการและมีเหตุผล

สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง พร้อมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมของประเทศ