สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo Universityจำนวนผู้เยี่ยมชม

             

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนต้นกล้า จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม ประธานหลักสูตร ฯ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณครูกนกวรรณ์ โปธิปัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนต้นกล้า จังหวัดเชียงใหม่ และคุณครูรุ้งลาวัลย์ ภูเขา (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12) คุณครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนต้นกล้า จังหวัดเชียงใหม่ ใน 3 ประเด็น ดังนี้1. การรับนักศึกษา?ฝึกสหกิจศึกษา? ระดับ? ป.1-ป.6? ฝึกแล้วมีโอกาสได้งานทำ2. การรับสมัครครูคณิตศาสตร์?จำนวน 3? อัตรา3. การทำกิจกรรมคณิตศาสตร์?ร่วมกัน
27 พฤษภาคม 2566
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยประสบการณ์จริง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยประสบการณ์จริง ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์คือ1. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมบนฐานองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในการสร้างธุรกิจ Startup และธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงการนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพขอขอบคุณสถานที่ในการศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STePธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ
18 เมษายน 2566
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งและทำความเข้าใจให้บุคลากรได้ทราบเกณฑ์และรายละเอียดในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และเพื่อจัดทำ AWOT ผลการดำเนินการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 และบุคลากรได้จัดทำรายงานประกันคุณภาพในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ ได้มาบรรยายในหัวข้อ "การเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี  ตามเกณฑ์ AUN QA version 4.0" ให้แก่บุคลากร
27 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยประสบการณ์จริง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยประสบการณ์จริง ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์คือ1. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมบนฐานองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในการสร้างธุรกิจ Startup และธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงการนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพขอขอบคุณสถานที่ในการศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STePธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ
18 เมษายน 2566
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งและทำความเข้าใจให้บุคลากรได้ทราบเกณฑ์และรายละเอียดในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และเพื่อจัดทำ AWOT ผลการดำเนินการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 และบุคลากรได้จัดทำรายงานประกันคุณภาพในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ ได้มาบรรยายในหัวข้อ "การเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี  ตามเกณฑ์ AUN QA version 4.0" ให้แก่บุคลากร
27 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวางแผนการเงิน มุ่งสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้1. เพื่อพัฒนาทักษะใหม่หรือเพิ่มเติมทักษะในความเชี่ยวชาญให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์2. เพื่อให้ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
6 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์