สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo University
โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2566 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567  เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นโดยสอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 กันยายน 2566     |      4887
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 519 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งภายในกิจกรรมน้องๆ นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องพันธุกรรมของพืช (การสกัด DNA อย่างง่าย), เสียง / ความถี่ และคณิตศาสตร์ (เศษส่วน /สถิติ / ทศนิยม /ฟีโบนักชี) จากคณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/.../1rugvUiZgU2gT2XQB2ke99Mnv4rA...
27 สิงหาคม 2566     |      123
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้           - ตัวแทนนักศึกษา รำไหว้ครู ถวายนอบน้อม บูชาครู ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำไหว้ครู            - ตัวแทนคณาจารย์รับมอบพานดอกไม้ ธูปเทียนจากตัวแทนนักศึกษา            - ประธานหลักสูตรฯ มอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4            - ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์กล่าวให้โอวาทซึ่งมีนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 500 บาทเกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565       ได้แก่ นางสาวธุรดา เทศหริ่ง รหัสนักศึกษา 6504105308 เกรดเฉลี่ย 3.56เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ นางสาวพิมพรัศมิ์ จันทร์แก่น รหัสนักศึกษา 6404105311 เกรดเฉลี่ย 3.50เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ นายนัตดานัย แช่มช้อย รหัสนักศึกษา 6304105305 เกรดเฉลี่ย 3.73    2. เกียรติบัตรผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป มี 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 300 บาท ได้แก่นายเชาว์วรรธน เกินกลาง รหัสนักศึกษา 6504105304 เกรดเฉลี่ย 3.52นางสาวกฤษณา อันทารัตน์ รหัสนักศึกษา 6504105301 เกรดเฉลี่ย 3.51นางสาวชลธิชา ผ่านชมภู รหัสนักศึกษา 6304105302 เกรดเฉลี่ย 3.70    3. เกียรติบัตรผลการเรียนระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25-3.49 มี 7 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 200 บาท ได้แก่นางสาวจิรภัทร สังข์ยัง รหัสนักศึกษา 6504105302 เกรดเฉลี่ย 3.48นายปรเมศวร์ พรพงศธร รหัสนักศึกษา 6504105313 เกรดเฉลี่ย 3.47นางสาวสุพรรษา แม่นยำ รหัสนักศึกษา 6504105324 เกรดเฉลี่ย 3.47นางสาวภัทรนันท์ รัตนเทพี รหัสนักศึกษา 6504105317 เกรดเฉลี่ย 3.32นางสาวบุษยามาศ ศรีลาวงศ์ รหัสนักศึกษา 6404105310 เกรดเฉลี่ย 3.43นางสาวสุทิดา ทองไชย รหัสนักศึกษา 6404105308 เกรดเฉลี่ย 3.29นายอิบรอเฮม มุสิกะพันธ์ รหัสนักศึกษา 6304105312 เกรดเฉลี่ย 3.36    4. เกียรติบัตรสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตร ได้แก่นายธนาธร ลอยเลิศ รหัสนักศึกษา 630410530นายนัตดานัย แช่มช้อย รหัสนักศึกษา 6304105305นางสาวอินทิดา มาพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 6304105311 โครงงาน เรื่อง “แดชบอร์ดเกษตรอัจฉริยะเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และพยากรณ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา       ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในหลักสูตร “การผลิตบัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 10” โดยเน้นบูรณาการร่วมเนื้อหาแบบโมดูลกับการเรียนรู้แบบเน้น Project base เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565นางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล รหัสนักศึกษา 6204105302นางสาวชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว รหัสนักศึกษา 6204105305นางสาววัลยา แก้วจา รหัสนักศึกษา 6204105313 โครงงาน เรื่อง “นวัตกรรมการวิเคราะห์ภาพถ่ายราดำด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับลดความเสียหายของผลผลิตลำไย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา       ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในหลักสูตร “การผลิตบัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 10” โดยเน้นบูรณาการร่วมเนื้อหาแบบโมดูลกับการเรียนรู้แบบเน้น Project base เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565นางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล รหัสนักศึกษา 6204105302 ได้รับรางวัล EXCELLENT ORAL PRESENTATION        งานวิจัยเรื่อง COMPARISION OF ALGORITHM PERFORMANCE FOR A FORECASTING INSURANCE PREMIUM PAYMENT SUSPENSION DURING THE CONTRACT OF THE INSURED BY USING THE MACHINE LEARNING TECHNIQUE        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา        ในงาน 14th SCIENCE RESEARCH CONFERENCE วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยานางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล รหัสนักศึกษา 6204105302นางสาววัลยา แก้วจา รหัสนักศึกษา 6204105313 ได้รับรางวัล EXCELLENT ORAL PRESENTATION       งานวิจัยเรื่อง A CLASSIFICATION OF BLACK MOLD IMAGE OF LONGAN LEAVES WITH DEEP LEARNING TECHNIQUES BASED ON CONVOLUTION NEURAL NETWORK       โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม       ในงาน 14th SCIENCE RESEARCH CONFERENCE วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยานางสาวพรพรรณ จันทร์แก้ว รหัสนักศึกษา 6204105311 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และโล่รางวัลจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์       ในการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยายในกลุ่ม Numerical methods and Applications        งานวิจัยเรื่อง “สูตรในการหาผลเฉลยของตัวแบบโรคระบาดที่พลวัตของการเกิดและการตายโดยวิธีการแยกแบบใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา        ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 11 (UAMC 2023) เจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566
29 กรกฎาคม 2566     |      378
โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องวิทย์ 2105 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ และวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2565 ได้พบปะกับอาจารย์ที่ ปรึกษาและวางแผนการศึกษาร่วมกันเพื่อแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นพี่ / ศิษย์เก่า ให้มีทักษะด้านการให้คำปรึกษาในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาร่วมเป็นวิทยากร ดังหัวข้อต่อไปนี้แนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน โดย >อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย >ผศ.เยาวลักษณ์ คงธรรม ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมนักศึกษา การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โครงการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย >ผศ. ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากภายนอก/ศิษย์เก่า/ผู้ประกอบการ ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมาบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษา หัวข้อ “การศึกษาต่อหลังจบการศึกษา วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์” โดย >อาจารย์ ดร.ณัฐพล ปักการะนัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 9แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษา หัวข้อ “อาชีพ ด้านวิชาชีพครู” โดย >คุณครูมนตรี บัดปัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จังหวัดเชียงราย ศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 4แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษา หัวข้อ “อาชีพ ด้านผู้ประกอบการ” โดย >คุณรัชพล โง่นใจรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager) บริษัท เฟิร์ส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด กรุงเทพมหานครและมีนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หัวข้อ “เกรดสวยด้วยมือเรา” โดยนางสาวชลธิชา ผ่านชมภู รหัสนักศึกษา 6304105302 นายนัตดานัย แช่มช้อย รหัสนักศึกษา 6304105305 นางสาววิชชุตา สุบินรักษ์รหัสนักศึกษา 6304105308 แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หัวข้อ “เสริมทักษะชีวิตด้วยกิจกรรม” โดย นายธนาธร ลอยเลิศ รหัสนักศึกษา 6304105304 นางสาวอินทิดา มาพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 6304105311หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตฯ มา ณ โอกาสนี้
10 กรกฎาคม 2566     |      396
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA Version 4 ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์ กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร กรรมการ 4. นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ เลขานุการ หลักสูตรฯ จะได้นำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรฯ จากท่านคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA Version 4 ปีการศึกษา 2565 ครั้งนี้ ไปปรับปรุงและพัฒนาให้หลักสูตรฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของเรา
28 มิถุนายน 2566     |      120
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยประสบการณ์จริง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยประสบการณ์จริง ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์คือ1. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมบนฐานองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในการสร้างธุรกิจ Startup และธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงการนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพขอขอบคุณสถานที่ในการศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STePธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ
18 เมษายน 2566     |      1364
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งและทำความเข้าใจให้บุคลากรได้ทราบเกณฑ์และรายละเอียดในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และเพื่อจัดทำ AWOT ผลการดำเนินการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 และบุคลากรได้จัดทำรายงานประกันคุณภาพในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ ได้มาบรรยายในหัวข้อ "การเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี  ตามเกณฑ์ AUN QA version 4.0" ให้แก่บุคลากร
27 กุมภาพันธ์ 2566     |      151
โครงการ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวางแผนการเงิน มุ่งสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้1. เพื่อพัฒนาทักษะใหม่หรือเพิ่มเติมทักษะในความเชี่ยวชาญให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์2. เพื่อให้ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
6 กุมภาพันธ์ 2566     |      568
ทั้งหมด 4 หน้า