สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo University

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 

หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านดังมีรายนามต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ ประธานกรรมการ

2. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

3. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร กรรมการ

ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรฯ ซึ่งจะทำให้หลักสูตรฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของเรา

ปรับปรุงข้อมูล : 23/6/2567 21:58:24     ที่มา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1612

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ณ ห้องบรรยาย วิทย์ 2105 ชั้น 1 อาคาร 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนในหลักสูตรอัลบัมภาพเพิ่มเติม :https://drive.google.com/drive/folders/1I3TykcZAKwO7YqY3r1bark1W0drFHRw3?usp=sharing
9 กรกฎาคม 2567     |      531
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านดังมีรายนามต่อไปนี้1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ ประธานกรรมการ2. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ3. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร กรรมการที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรฯ ซึ่งจะทำให้หลักสูตรฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของเรา
23 มิถุนายน 2567     |      1613