สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo University

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องวิทย์ 2105 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ และวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา
 3. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2565 ได้พบปะกับอาจารย์ที่ ปรึกษาและวางแผนการศึกษาร่วมกัน
 4. เพื่อแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
 5. เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักศึกษา
 6. เพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นพี่ / ศิษย์เก่า ให้มีทักษะด้านการให้คำปรึกษา

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาร่วมเป็นวิทยากร ดังหัวข้อต่อไปนี้

 • แนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน โดย
  • อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
  • ผศ.เยาวลักษณ์ คงธรรม ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • กิจกรรมนักศึกษา การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โครงการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
  • ผศ. ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากภายนอก/ศิษย์เก่า/ผู้ประกอบการ ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมาบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้

 • แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษา หัวข้อ “การศึกษาต่อหลังจบการศึกษา วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์” โดย
  • อาจารย์ ดร.ณัฐพล ปักการะนัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 9
 • แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษา หัวข้อ “อาชีพ ด้านวิชาชีพครู” โดย
  • คุณครูมนตรี บัดปัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จังหวัดเชียงราย ศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 4
 • แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษา หัวข้อ “อาชีพ ด้านผู้ประกอบการ” โดย
  • คุณรัชพล โง่นใจรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager) บริษัท เฟิร์ส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

และมีนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้

 • แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หัวข้อ “เกรดสวยด้วยมือเรา” โดย
  • นางสาวชลธิชา ผ่านชมภู รหัสนักศึกษา 6304105302
  • นายนัตดานัย แช่มช้อย รหัสนักศึกษา 6304105305 
  • นางสาววิชชุตา สุบินรักษ์รหัสนักศึกษา 6304105308
 • แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หัวข้อ “เสริมทักษะชีวิตด้วยกิจกรรม” โดย
  • นายธนาธร ลอยเลิศ รหัสนักศึกษา 6304105304
  • นางสาวอินทิดา มาพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 6304105311

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตฯ มา ณ โอกาสนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 10/7/2566 5:46:08     ที่มา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 529

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับบริษัทสมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ Upskill & Reskill สำหรับศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์) เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ให้แก่ ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้1. หัวข้อ “Green Technology for Green Community 2024”    โดย คุณรัชพล โง่นใจรักษ์     ประธานกรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด2. หัวข้อ “พิชิต Data ยุคใหม่ ด้วย Microsoft Excel”    โดย ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้3. หัวข้อ “เคล็ดลับการใช้ canva เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน    โดย คุณธนกฤต คำวงค์ปิน    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) มาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อพัฒนาทักษะใหม่หรือเพิ่มเติมทักษะในความเชี่ยวชาญให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
22 เมษายน 2567     |      691