สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo University

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องวิทย์ 2105 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ และวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา
 3. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2565 ได้พบปะกับอาจารย์ที่ ปรึกษาและวางแผนการศึกษาร่วมกัน
 4. เพื่อแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
 5. เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักศึกษา
 6. เพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นพี่ / ศิษย์เก่า ให้มีทักษะด้านการให้คำปรึกษา

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาร่วมเป็นวิทยากร ดังหัวข้อต่อไปนี้

 • แนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน โดย
  • อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
  • ผศ.เยาวลักษณ์ คงธรรม ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • กิจกรรมนักศึกษา การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โครงการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
  • ผศ. ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากภายนอก/ศิษย์เก่า/ผู้ประกอบการ ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมาบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้

 • แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษา หัวข้อ “การศึกษาต่อหลังจบการศึกษา วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์” โดย
  • อาจารย์ ดร.ณัฐพล ปักการะนัง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 9
 • แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษา หัวข้อ “อาชีพ ด้านวิชาชีพครู” โดย
  • คุณครูมนตรี บัดปัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จังหวัดเชียงราย ศิษย์เก่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์รุ่นที่ 4
 • แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษา หัวข้อ “อาชีพ ด้านผู้ประกอบการ” โดย
  • คุณรัชพล โง่นใจรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager) บริษัท เฟิร์ส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

และมีนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้

 • แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หัวข้อ “เกรดสวยด้วยมือเรา” โดย
  • นางสาวชลธิชา ผ่านชมภู รหัสนักศึกษา 6304105302
  • นายนัตดานัย แช่มช้อย รหัสนักศึกษา 6304105305 
  • นางสาววิชชุตา สุบินรักษ์รหัสนักศึกษา 6304105308
 • แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย หัวข้อ “เสริมทักษะชีวิตด้วยกิจกรรม” โดย
  • นายธนาธร ลอยเลิศ รหัสนักศึกษา 6304105304
  • นางสาวอินทิดา มาพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 6304105311

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตฯ มา ณ โอกาสนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 10/7/2566 5:46:08     ที่มา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 344

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2566 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567  เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นโดยสอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 กันยายน 2566     |      92
ค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ชมรมคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางวิชาการไปบริการวิชาการแก่สังคม 3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวปุญญิศา สมมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวภูษณิศา งามเมืองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวน 4 ท่าน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2 ท่านมาให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมของโครงการ มีดังนี้      - แนะแนวและแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรวรรณ พัชรประกิติ และนางศิริลักษณ์ วิภาตะศิลปิน (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13)     - กิจกรรมสันทนาการ โดย นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์      - กิจกรรมฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดย        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรวรรณ พัชรประกิติ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลเทพ มีคำ        อาจารย์ ดร. พิกุล ศรีดารัตน์        นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1rmYYgFy7y_zp-TEzF_ebzU7s-e4hasm4?usp=sharing
27 สิงหาคม 2566     |      617
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 519 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งภายในกิจกรรมน้องๆ นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องพันธุกรรมของพืช (การสกัด DNA อย่างง่าย), เสียง / ความถี่ และคณิตศาสตร์ (เศษส่วน /สถิติ / ทศนิยม /ฟีโบนักชี) จากคณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/.../1rugvUiZgU2gT2XQB2ke99Mnv4rA...
27 สิงหาคม 2566     |      36