สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo University

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

           - ตัวแทนนักศึกษา รำไหว้ครู ถวายนอบน้อม บูชาครู ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำไหว้ครู
           - ตัวแทนคณาจารย์รับมอบพานดอกไม้ ธูปเทียนจากตัวแทนนักศึกษา
           - ประธานหลักสูตรฯ มอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
           - ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์กล่าวให้โอวาท

ซึ่งมีนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 1. เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 500 บาท
 • เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

       ได้แก่ นางสาวธุรดา เทศหริ่ง รหัสนักศึกษา 6504105308 เกรดเฉลี่ย 3.56

 • เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  ได้แก่ นางสาวพิมพรัศมิ์ จันทร์แก่น รหัสนักศึกษา 6404105311 เกรดเฉลี่ย 3.50
 • เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
  ได้แก่ นายนัตดานัย แช่มช้อย รหัสนักศึกษา 6304105305 เกรดเฉลี่ย 3.73

    2. เกียรติบัตรผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป มี 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 300 บาท ได้แก่

 • นายเชาว์วรรธน เกินกลาง รหัสนักศึกษา 6504105304 เกรดเฉลี่ย 3.52
 • นางสาวกฤษณา อันทารัตน์ รหัสนักศึกษา 6504105301 เกรดเฉลี่ย 3.51
 • นางสาวชลธิชา ผ่านชมภู รหัสนักศึกษา 6304105302 เกรดเฉลี่ย 3.70

    3. เกียรติบัตรผลการเรียนระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25-3.49 มี 7 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 200 บาท ได้แก่

 • นางสาวจิรภัทร สังข์ยัง รหัสนักศึกษา 6504105302 เกรดเฉลี่ย 3.48
 • นายปรเมศวร์ พรพงศธร รหัสนักศึกษา 6504105313 เกรดเฉลี่ย 3.47
 • นางสาวสุพรรษา แม่นยำ รหัสนักศึกษา 6504105324 เกรดเฉลี่ย 3.47
 • นางสาวภัทรนันท์ รัตนเทพี รหัสนักศึกษา 6504105317 เกรดเฉลี่ย 3.32
 • นางสาวบุษยามาศ ศรีลาวงศ์ รหัสนักศึกษา 6404105310 เกรดเฉลี่ย 3.43
 • นางสาวสุทิดา ทองไชย รหัสนักศึกษา 6404105308 เกรดเฉลี่ย 3.29
 • นายอิบรอเฮม มุสิกะพันธ์ รหัสนักศึกษา 6304105312 เกรดเฉลี่ย 3.36

    4. เกียรติบัตรสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตร ได้แก่

 • นายธนาธร ลอยเลิศ รหัสนักศึกษา 630410530
 • นายนัตดานัย แช่มช้อย รหัสนักศึกษา 6304105305
 • นางสาวอินทิดา มาพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 6304105311
  โครงงาน เรื่อง “แดชบอร์ดเกษตรอัจฉริยะเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และพยากรณ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในหลักสูตร “การผลิตบัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 10” โดยเน้นบูรณาการร่วมเนื้อหาแบบโมดูลกับการเรียนรู้แบบเน้น Project base เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

 • นางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล รหัสนักศึกษา 6204105302
 • นางสาวชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว รหัสนักศึกษา 6204105305
 • นางสาววัลยา แก้วจา รหัสนักศึกษา 6204105313
  โครงงาน เรื่อง “นวัตกรรมการวิเคราะห์ภาพถ่ายราดำด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับลดความเสียหายของผลผลิตลำไย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในหลักสูตร “การผลิตบัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 10” โดยเน้นบูรณาการร่วมเนื้อหาแบบโมดูลกับการเรียนรู้แบบเน้น Project base เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

 • นางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล รหัสนักศึกษา 6204105302
  ได้รับรางวัล EXCELLENT ORAL PRESENTATION

        งานวิจัยเรื่อง COMPARISION OF ALGORITHM PERFORMANCE FOR A FORECASTING INSURANCE PREMIUM PAYMENT SUSPENSION DURING THE CONTRACT OF THE INSURED BY USING THE MACHINE LEARNING TECHNIQUE

        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

        ในงาน 14th SCIENCE RESEARCH CONFERENCE วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • นางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล รหัสนักศึกษา 6204105302
 • นางสาววัลยา แก้วจา รหัสนักศึกษา 6204105313
  ได้รับรางวัล EXCELLENT ORAL PRESENTATION

       งานวิจัยเรื่อง A CLASSIFICATION OF BLACK MOLD IMAGE OF LONGAN LEAVES WITH DEEP LEARNING TECHNIQUES BASED ON CONVOLUTION NEURAL NETWORK

       โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

       ในงาน 14th SCIENCE RESEARCH CONFERENCE วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • นางสาวพรพรรณ จันทร์แก้ว รหัสนักศึกษา 6204105311
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง และโล่รางวัลจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

       ในการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยายในกลุ่ม Numerical methods and Applications

        งานวิจัยเรื่อง “สูตรในการหาผลเฉลยของตัวแบบโรคระบาดที่พลวัตของการเกิดและการตายโดยวิธีการแยกแบบใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

        ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 11 (UAMC 2023) เจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566

ปรับปรุงข้อมูล : 29/7/2566 11:08:10     ที่มา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 641

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ณ ห้องบรรยาย วิทย์ 2105 ชั้น 1 อาคาร 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนในหลักสูตรอัลบัมภาพเพิ่มเติม :https://drive.google.com/drive/folders/1I3TykcZAKwO7YqY3r1bark1W0drFHRw3?usp=sharing
9 กรกฎาคม 2567     |      531
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านดังมีรายนามต่อไปนี้1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ ประธานกรรมการ2. อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ3. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร กรรมการที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรฯ ซึ่งจะทำให้หลักสูตรฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของเรา
23 มิถุนายน 2567     |      1613