สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo Universityจำนวนผู้เยี่ยมชม

             

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมแนะนำรายวิชาเอกเลือกแก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะนำรายวิชาเอกเลือกให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดของรายวิชาเอกเลือกแต่ละวิชา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกศึกษารายวิชาที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของตนเอง และจะได้นำไปวางแผนการเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในหลักสูตรฯ มาร่วมแนะนำและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
13 มิถุนายน 2565
โครงการติวสอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ทบทวนและแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบหัวข้ออบรมเนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย(เน้นที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ แคลคูลัส(เน้นเฉพาะหัวข้อที่ออกข้อสอบ)คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ที่สามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ตามที่องค์กรคุรุสภากำหนดวิธีจัดการอบรมจัดอบรมเป็นกลุ่มไม่เกิน 20 คน เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsระยะเวลาในการอบรมทุกวันเสาร์ - อาทิพย์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 - 30 มกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมงกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1.Email : wanchack@gmail.com2.inbox ทาง facebook : https://.facebook.com/MathMaeJo/วิธีการสมัครกรอกเอกสารและ scan เอกสาร ส่งมาที่Email : wanchack@gmail.com และ jerawan@gmail.comโหลดใบสมัครhttps://math.mju.ac.th/goverment/25610410092154_math2/Doc_25650103211751_107585.pdf
5 มกราคม 2565
กิจกรรมแนะนำรายวิชาเอกเลือกแก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะนำรายวิชาเอกเลือกให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดของรายวิชาเอกเลือกแต่ละวิชา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกศึกษารายวิชาที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของตนเอง และจะได้นำไปวางแผนการเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในหลักสูตรฯ มาร่วมแนะนำและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
13 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการและเทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้1) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านทักษะการพูด และการนำเสนอผลงานต่อที่สาธารณะ2) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ3) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น5) เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่และรู้จักเชื่อมโยงความรู้สาขาต่างๆเข้าด้วยกัน6) เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาในการทำงานในสาขาอาชีพ7) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการศึกษาในการฝึกสหกิจศึกษาจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง MS-Teams โดยแบ่งการอบรบออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้-อ.ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ-ผศ.ดร.สิตา ชากฤษณ์ เป็นวิทยากรพรรยายเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติช่วงนี้ 2: การอบรบเทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์โดยมีวิทยากร คือผศ.ดร.คมคาย พันธเพ็ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์
21 ตุลาคม 2564
โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้1) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)2) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา3) เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรปรับปรุงใหม่ปีการศึกษา 2560 ได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาและวางแผนการศึกษาร่วมกัน4) เพื่อแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่5) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักษาใหม่6) เพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นพี่/ศิษย์เก่า ให้มีทักษะด้านการให้คำปรึกษา จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 และ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง MS-Teams
21 ตุลาคม 2564
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Latex สำหรับการทำงานวิจัยได้2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐานเพื่อการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล3) เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่และรู้จักเชื่อมโยงความรู้สาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในรายวิชา คศ 491 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ รายวิชา วท 497 สหกิจศึกษา หรือรายวิชา วท 498 การเรียรรู้อิสระซึ่งจัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 และอบรมการใช้โปรแกรม Latex ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams
21 ตุลาคม 2564
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโจ้ ร่วมกับ บริษัทเฟรนด์เฟิร์ส จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรบและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ คือ 1) นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องแพลตฟอร์มดิจิทัลและการตลาดดิจิทัล2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล3) นักศึกษาได้ทราบถึงประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่4) นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams โดยรับได้เกียรติจากวิทยากรของบริษัทเฟรนด์เฟิร์ส จำกัด ได้แก่คุณสุริยันต์ สุนทอง หัวหน้าด้านเทคโนโลยี บริษัท เฟรนด์เฟิร์ส จำกัดและคุณรัชพล รักษิตาเมธสิริ หัวหน้าด้านการขายและการตลาด บริษัท เฟรนด์เฟริร์ส จำกัด
21 ตุลาคม 2564
โครงการติวสอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ทบทวนและแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบหัวข้ออบรมเนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย(เน้นที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ แคลคูลัส(เน้นเฉพาะหัวข้อที่ออกข้อสอบ)คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ที่สามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ตามที่องค์กรคุรุสภากำหนดวิธีจัดการอบรมจัดอบรมเป็นกลุ่มไม่เกิน 20 คน เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsระยะเวลาในการอบรมทุกวันเสาร์ - อาทิพย์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 - 30 มกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมงกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1.Email : wanchack@gmail.com2.inbox ทาง facebook : https://.facebook.com/MathMaeJo/วิธีการสมัครกรอกเอกสารและ scan เอกสาร ส่งมาที่Email : wanchack@gmail.com และ jerawan@gmail.comโหลดใบสมัครhttps://math.mju.ac.th/goverment/25610410092154_math2/Doc_25650103211751_107585.pdf
5 มกราคม 2565
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการติวสอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ทบทวนและแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบหัวข้ออบรมเนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย(เน้นที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ แคลคูลัส(เน้นเฉพาะหัวข้อที่ออกข้อสอบ)คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ที่สามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ตามที่องค์กรคุรุสภากำหนดวิธีจัดการอบรมจัดอบรมเป็นกลุ่มไม่เกิน 20 คน เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsระยะเวลาในการอบรมทุกวันเสาร์ - อาทิพย์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 - 30 มกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมงกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1.Email : wanchack@gmail.com2.inbox ทาง facebook : https://.facebook.com/MathMaeJo/วิธีการสมัครกรอกเอกสารและ scan เอกสาร ส่งมาที่Email : wanchack@gmail.com และ jerawan@gmail.comโหลดใบสมัครhttps://math.mju.ac.th/goverment/25610410092154_math2/Doc_25650103211751_107585.pdf
5 มกราคม 2565