สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo University
จำนวนผู้เยี่ยมชม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการติวสอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ทบทวนและแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบหัวข้ออบรมเนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย(เน้นที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ แคลคูลัส(เน้นเฉพาะหัวข้อที่ออกข้อสอบ)คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ที่สามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ตามที่องค์กรคุรุสภากำหนดวิธีจัดการอบรมจัดอบรมเป็นกลุ่มไม่เกิน 20 คน เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsระยะเวลาในการอบรมทุกวันเสาร์ - อาทิพย์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 - 30 มกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมงกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1.Email : wanchack@gmail.com2.inbox ทาง facebook : https://.facebook.com/MathMaeJo/วิธีการสมัครกรอกเอกสารและ scan เอกสาร ส่งมาที่Email : wanchack@gmail.com และ jerawan@gmail.comโหลดใบสมัครhttps://math.mju.ac.th/goverment/25610410092154_math2/Doc_25650103211751_107585.pdf
5 มกราคม 2565
โครงการอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการและเทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้1) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านทักษะการพูด และการนำเสนอผลงานต่อที่สาธารณะ2) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ3) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น5) เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่และรู้จักเชื่อมโยงความรู้สาขาต่างๆเข้าด้วยกัน6) เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาในการทำงานในสาขาอาชีพ7) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการศึกษาในการฝึกสหกิจศึกษาจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง MS-Teams โดยแบ่งการอบรบออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้-อ.ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ-ผศ.ดร.สิตา ชากฤษณ์ เป็นวิทยากรพรรยายเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติช่วงนี้ 2: การอบรบเทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์โดยมีวิทยากร คือผศ.ดร.คมคาย พันธเพ็ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์
21 ตุลาคม 2564
โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้1) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)2) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา3) เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรปรับปรุงใหม่ปีการศึกษา 2560 ได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาและวางแผนการศึกษาร่วมกัน4) เพื่อแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่5) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักษาใหม่6) เพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นพี่/ศิษย์เก่า ให้มีทักษะด้านการให้คำปรึกษา จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 และ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง MS-Teams
21 ตุลาคม 2564
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Latex สำหรับการทำงานวิจัยได้2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐานเพื่อการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล3) เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่และรู้จักเชื่อมโยงความรู้สาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในรายวิชา คศ 491 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ รายวิชา วท 497 สหกิจศึกษา หรือรายวิชา วท 498 การเรียรรู้อิสระซึ่งจัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 และอบรมการใช้โปรแกรม Latex ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams
21 ตุลาคม 2564
โครงการอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการและเทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้1) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านทักษะการพูด และการนำเสนอผลงานต่อที่สาธารณะ2) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ3) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น5) เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่และรู้จักเชื่อมโยงความรู้สาขาต่างๆเข้าด้วยกัน6) เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาในการทำงานในสาขาอาชีพ7) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการศึกษาในการฝึกสหกิจศึกษาจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง MS-Teams โดยแบ่งการอบรบออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้-อ.ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ-ผศ.ดร.สิตา ชากฤษณ์ เป็นวิทยากรพรรยายเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติช่วงนี้ 2: การอบรบเทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์โดยมีวิทยากร คือผศ.ดร.คมคาย พันธเพ็ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์
21 ตุลาคม 2564
โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้1) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)2) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา3) เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรปรับปรุงใหม่ปีการศึกษา 2560 ได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาและวางแผนการศึกษาร่วมกัน4) เพื่อแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่5) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักษาใหม่6) เพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นพี่/ศิษย์เก่า ให้มีทักษะด้านการให้คำปรึกษา จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 และ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง MS-Teams
21 ตุลาคม 2564
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Latex สำหรับการทำงานวิจัยได้2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel พื้นฐานเพื่อการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล3) เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่และรู้จักเชื่อมโยงความรู้สาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในรายวิชา คศ 491 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ รายวิชา วท 497 สหกิจศึกษา หรือรายวิชา วท 498 การเรียรรู้อิสระซึ่งจัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 และอบรมการใช้โปรแกรม Latex ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams
21 ตุลาคม 2564
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโจ้ ร่วมกับ บริษัทเฟรนด์เฟิร์ส จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรบและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ คือ 1) นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องแพลตฟอร์มดิจิทัลและการตลาดดิจิทัล2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล3) นักศึกษาได้ทราบถึงประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่4) นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams โดยรับได้เกียรติจากวิทยากรของบริษัทเฟรนด์เฟิร์ส จำกัด ได้แก่คุณสุริยันต์ สุนทอง หัวหน้าด้านเทคโนโลยี บริษัท เฟรนด์เฟิร์ส จำกัดและคุณรัชพล รักษิตาเมธสิริ หัวหน้าด้านการขายและการตลาด บริษัท เฟรนด์เฟริร์ส จำกัด
21 ตุลาคม 2564
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้1) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบหลักสูตร ได้รับทราบแนวทางในการประกอบอาชีพ และการปฎิบัติตัวในการทำงาน การศึกษาต่อในอนาคต2) เพื่อให้คณาจารย์และศิษย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆที่ทางสาขาวิชาฯ จะได้นำไปพัฒนาหลักสูตรฯ ต่อไป3) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบหลักสูตรฯได้รับทราบการมีส่วนร่วมประกันคุณภาพของหลักสูตรเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว4) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนจบหลักสูตร ได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพและสัมภาษณ์งาน เพื่อประยุกต์ใช้กับตนเองหลังจบหลักสูตรจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง MS-Teams
25 กันยายน 2564
โครงการติวสอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ทบทวนและแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบหัวข้ออบรมเนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย(เน้นที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ แคลคูลัส(เน้นเฉพาะหัวข้อที่ออกข้อสอบ)คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ที่สามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ตามที่องค์กรคุรุสภากำหนดวิธีจัดการอบรมจัดอบรมเป็นกลุ่มไม่เกิน 20 คน เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsระยะเวลาในการอบรมทุกวันเสาร์ - อาทิพย์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 - 30 มกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมงกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1.Email : wanchack@gmail.com2.inbox ทาง facebook : https://.facebook.com/MathMaeJo/วิธีการสมัครกรอกเอกสารและ scan เอกสาร ส่งมาที่Email : wanchack@gmail.com และ jerawan@gmail.comโหลดใบสมัครhttps://math.mju.ac.th/goverment/25610410092154_math2/Doc_25650103211751_107585.pdf
5 มกราคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสาขา ฯ ทุกท่านที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสาขา ฯ ทุกท่านที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. รศ. ดร. ดารา ภูสง่า 2. ผศ. จินตนา จูมวงษ์ 3. ผศ. เยาวลักษณ์ คงธรรม 4. อ. ดร. พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
19 สิงหาคม 2563
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการติวสอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ทบทวนและแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบหัวข้ออบรมเนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย(เน้นที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ แคลคูลัส(เน้นเฉพาะหัวข้อที่ออกข้อสอบ)คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ที่สามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ตามที่องค์กรคุรุสภากำหนดวิธีจัดการอบรมจัดอบรมเป็นกลุ่มไม่เกิน 20 คน เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teamsระยะเวลาในการอบรมทุกวันเสาร์ - อาทิพย์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 - 30 มกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมงกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1.Email : wanchack@gmail.com2.inbox ทาง facebook : https://.facebook.com/MathMaeJo/วิธีการสมัครกรอกเอกสารและ scan เอกสาร ส่งมาที่Email : wanchack@gmail.com และ jerawan@gmail.comโหลดใบสมัครhttps://math.mju.ac.th/goverment/25610410092154_math2/Doc_25650103211751_107585.pdf
5 มกราคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสาขา ฯ ทุกท่านที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสาขา ฯ ทุกท่านที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. รศ. ดร. ดารา ภูสง่า 2. ผศ. จินตนา จูมวงษ์ 3. ผศ. เยาวลักษณ์ คงธรรม 4. อ. ดร. พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
19 สิงหาคม 2563