สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mathematics Science, Maejo Universityจำนวนผู้เยี่ยมชม

             

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการบูรณาการคณิตศาสตร์กับการเกษตร
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการบูรณาการคณิตศาสตร์กับการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์กับการเกษตรเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้รับความรู้ทางด้านบูรณาการคณิตศาสตร์กับการเกษตรเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สามารถนำความรู้ทางด้านคณติศาสตร์ไปบูรณาการทางการเกษตรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติกับ รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย และอาจารย์ ดร. พิกุล ศรีดารัตน์ คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ 
5 ตุลาคม 2565
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3102 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้นักศึกษาเปิดมุมมองและมีทัศนคติ เจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาโดยในงานนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ดังนี้เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 500 บาทเกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ นางสาวพิมพรัศมิ์ จันทร์แก่น รหัสนักศึกษา 6404105311 เกรดเฉลี่ย 3.53เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ นายนัตดานัย แช่มช้อย รหัสนักศึกษา 6304105305 เกรดเฉลี่ย 3.70เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ นางสาวพรพรรณ จันทร์แก้ว รหัสนักศึกษา 6204105311 เกรดเฉลี่ย 3.61   2. เกียรติบัตรผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป มี 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 300 บาท ได้แก่นางสาวชลธิชา ผ่านชมภู รหัสนักศึกษา 6304105302 เกรดเฉลี่ย 3.64   3. เกียรติบัตรผลการเรียนระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25-3.49 มี 6 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 200 บาท ได้แก่นางสาวบุษยามาศ ศรีลาวงศ์ รหัสนักศึกษา 6404105310 เกรดเฉลี่ย 3.46นางสาวสุทิดา ทองไชย รหัสนักศึกษา 6404105308 เกรดเฉลี่ย 3.37นางสาวตวงรัตน์ รอดศรีสมุทร์ รหัสนักศึกษา 6404105303 เกรดเฉลี่ย 3.33นายอิบรอเฮม มุสิกะพันธ์ รหัสนักศึกษา 6304105312 เกรดเฉลี่ย 3.29นางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล รหัสนักศึกษา 6204105302 เกรดเฉลี่ย 3.45นางสาวชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว รหัสนักศึกษา 6204105305 เกรดเฉลี่ย 3.34 2   4. เกียรติบัตรสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตร มี 5 รางวัล ได้แก่นางสาวกรทิพย์ กันทา รหัสนักศึกษา 6204105315 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคลิปวีดิโอสั้น ในการประกวดคลิปวีดิโอสั้น และออกแบบ โปสเตอร์ ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัว จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นางสาวธันย์ชนก สุยะ รหัสนักศึกษา 6204105308 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์ ในการประกวดคลิปวีดิโอสั้น และออกแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัว จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นางสาวพรพรรณ จันทร์แก้ว รหัสนักศึกษา 6204105311 ได้รับรางวัลดีมาก ในการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย สาขา คณิตศาสตร์และสถิติ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565นางสาวปริศนา มหาวงค์ รหัสนักศึกษา 6204105309 ได้รับรางวัลระดับดีในการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์สาขา คณิตศาสตร์และสถิติ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565นางสาวชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว รหัสนักศึกษา 6204105305 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์สาขา คณิตศาสตร์และสถิติ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
15 สิงหาคม 2565
โครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจำปี 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแนะนำหลักสูตรและแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา3. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2565 ได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาและวางแผนการศึกษาร่วมกัน4. เพื่อแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่5. เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพหลังจบการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่6. เพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นพี่ / ศิษย์เก่า ให้มีทักษะด้านการให้คำปรึกษาในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องวิทย์ 2105 อาคาร 60 ปี แม่โจ้คณะวิทยาศาสตร์และวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams 
15 กรกฎาคม 2565
โครงการบูรณาการคณิตศาสตร์กับการเกษตร
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการบูรณาการคณิตศาสตร์กับการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์กับการเกษตรเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้รับความรู้ทางด้านบูรณาการคณิตศาสตร์กับการเกษตรเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สามารถนำความรู้ทางด้านคณติศาสตร์ไปบูรณาการทางการเกษตรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติกับ รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย และอาจารย์ ดร. พิกุล ศรีดารัตน์ คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ 
5 ตุลาคม 2565
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3102 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้นักศึกษาเปิดมุมมองและมีทัศนคติ เจตคติที่ดีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาโดยในงานนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ดังนี้เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 500 บาทเกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ นางสาวพิมพรัศมิ์ จันทร์แก่น รหัสนักศึกษา 6404105311 เกรดเฉลี่ย 3.53เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ นายนัตดานัย แช่มช้อย รหัสนักศึกษา 6304105305 เกรดเฉลี่ย 3.70เกียรติบัตรผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ นางสาวพรพรรณ จันทร์แก้ว รหัสนักศึกษา 6204105311 เกรดเฉลี่ย 3.61   2. เกียรติบัตรผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป มี 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 300 บาท ได้แก่นางสาวชลธิชา ผ่านชมภู รหัสนักศึกษา 6304105302 เกรดเฉลี่ย 3.64   3. เกียรติบัตรผลการเรียนระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25-3.49 มี 6 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมค่าวัสดุเพื่อการศึกษา จำนวน 200 บาท ได้แก่นางสาวบุษยามาศ ศรีลาวงศ์ รหัสนักศึกษา 6404105310 เกรดเฉลี่ย 3.46นางสาวสุทิดา ทองไชย รหัสนักศึกษา 6404105308 เกรดเฉลี่ย 3.37นางสาวตวงรัตน์ รอดศรีสมุทร์ รหัสนักศึกษา 6404105303 เกรดเฉลี่ย 3.33นายอิบรอเฮม มุสิกะพันธ์ รหัสนักศึกษา 6304105312 เกรดเฉลี่ย 3.29นางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล รหัสนักศึกษา 6204105302 เกรดเฉลี่ย 3.45นางสาวชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว รหัสนักศึกษา 6204105305 เกรดเฉลี่ย 3.34 2   4. เกียรติบัตรสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตร มี 5 รางวัล ได้แก่นางสาวกรทิพย์ กันทา รหัสนักศึกษา 6204105315 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคลิปวีดิโอสั้น ในการประกวดคลิปวีดิโอสั้น และออกแบบ โปสเตอร์ ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัว จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นางสาวธันย์ชนก สุยะ รหัสนักศึกษา 6204105308 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์ ในการประกวดคลิปวีดิโอสั้น และออกแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัว จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นางสาวพรพรรณ จันทร์แก้ว รหัสนักศึกษา 6204105311 ได้รับรางวัลดีมาก ในการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย สาขา คณิตศาสตร์และสถิติ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565นางสาวปริศนา มหาวงค์ รหัสนักศึกษา 6204105309 ได้รับรางวัลระดับดีในการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์สาขา คณิตศาสตร์และสถิติ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565นางสาวชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว รหัสนักศึกษา 6204105305 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์สาขา คณิตศาสตร์และสถิติ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
15 สิงหาคม 2565
กิจกรรมแนะนำรายวิชาเอกเลือกแก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะนำรายวิชาเอกเลือกให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดของรายวิชาเอกเลือกแต่ละวิชา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกศึกษารายวิชาที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของตนเอง และจะได้นำไปวางแผนการเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในหลักสูตรฯ มาร่วมแนะนำและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
13 มิถุนายน 2565
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์